Aktualności O projekcie O Fundacji Rekrutacja Harmonogram Do pobrania Kontakt


Realizator Projektu

Fundacja Educare et Servire – osoba prawna prowadząca szkoły - została założona i ufundowana przez Antoniego Kamińskiego - lokalnego lidera, społecznika oraz jednego z pionierów samorządu terytorialnego i gospodarczego w początkach lat 90-tych – na mocy notarialnego Aktu Powołania Fundacji z dnia 8 marca 2004 roku w Krakowie.

Educare et Servire jest organizacją pozarządową, o charakterze non-profit. Celem fundacji jest wspieranie rozwoju lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez szeroko rozumiane procesy edukacyjne, zmierzające do wzrostu samoświadomości społecznej oraz kreowania indywidualnych i zbiorowych postaw aktywnych. Misją Fundacji jest służba rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, aby - zgodnie z nazwą Fundacji „educare et servire” z łacińskiego oznacza „uczyć i służyć” – poprzez uczenie siebie i innych, mądrze i dalekowzrocznie wykorzystać wszelki potencjał lokalny w celu dokonywania optymalnych wyborów dla zrównoważonego rozwoju naszego regionu i wzrostu zamożności jego mieszkańców.


W latach 2004 – 2015 prowadziła dwuletnią policealną szkołą zawodową – pod nazwą Europejska Szkoła Nowych Technologii i Turystyki w Dębicy , której od roku 1995, po powrocie ze studiów w USA, dyrektorem był Antoni Kamiński, jej założyciel. Szkoła wzorując się na college’ach amerykańskich wykształciła kilka tysięcy techników w ponad 10 zawodach i była największą szkołą policealną w regionie.

W latach 2006-2011 dla osób dorosłych uczących się w szkole policealnej na kierunkach hotelarstwo, kucharz i kelner EDUCARE et Servire realizowała projekt staży zawodowych pn. Program Mallorca, który był realizowany we współpracy z hotelarzami z Hiszpanii oraz Wyższą szkołą Turystyki na Balearach. Program Mallorca działał 7 lat bez dofinansowania ze środków UE i składał się z 2 faz:pierwsza czyli wyjazd w kwietniu na 6 tygodni na tzw. program Hotel-Szkoła. gdzie uczestnicy poznawali Hotel i uczyli się zawodów: kelner, pokojówka i pomocnik kucharza w realnych warunkach hotelowych sieci EDEN HOTELS na Majorce. W fazie drugiej uczestnicy odbywali płatne staże (max.6 miesięczne) w tej samej sieci hoteli. Program Mallorca był poprzedzony kursem przygotowawczym w Polsce i obejmował naukę języka hiszpańskiego i angielskiego oraz elementy dotyczące wiedzy o kulturze, historii i obyczajach na Majorce ( często z udziałem native speakerów) . Program Mallorca był klasycznym przykładem kształcenia dualnego i prekursorskim programem realizowanym w Polsce w tamtym okresie.


Fundacja Educare et Servire do 2014 roku kontynuuje swoją działalność edukacyjną w zakresie zawodów hotelarsko-gastronomicznych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz szkoły przysposabiającej do zawodu. Od 5 lat Fundacja prowadzi Szkołę Usług Hotelarskich, Sztuki Gotowania i Innych Zawodów w Dębicy (jest to 3 letnia branżowa szkoła zawodowa I stopnia). Wiodącymi zawodami w SUHSGiIZ w Dębicy jest Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej oraz (od września 2019r. Pracownik pomocniczy gastronomii). Uczniami Szkół Educare są osoby z lekką i umiarkowana niepełnosprawnością intelektualną. Nauka w szkołach Fundacji EDUCARE nastawiona jest na praktyczną naukę zawodu, która uczniowie nabywają w codziennych zajęciach praktycznych realizowanych w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych pod okiem praktyków. Poza tym Uczniowie SUHSGiIZ po przygotowaniu w pracowniach szkolnych równolegle odbywają praktyki zawodowe w partnerskim ośrodku OWS Grand Chotowa & SPA.

W obecnej perspektywie UE 2014-2020 projekty Fundacji związane z aktywizacją zawodową to m.in. "Moje Lepsze Jutro", "Moje Nowe Kwalifikacje", "Moje Nowe Kwalifikacje II", "Elastyczna Ścieżka do Zatrudnienia 30+", "Szkoła Talentów", czy "Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej".


Antoni Kamiński Prezydent Fundacji, Dyrektor SUHSGiIZ w Dębicy - absolwent studiów inżynierskich, magisterskich i podyplomowych na uczelniach krajowych – Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Jagielloński i zagranicznych - Le Moyne College w Syracuze (USA), jako stypendysta rządu USA, (1994-1995) w zakresie marketingu terytorialnego, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania oświatą oraz rozwoju terytorialnego; założyciel i członek zarządów wielu organizacji pozarządowych, doświadczony wykładowca, trener oraz koordynator projektów międzynarodowych. Pierwsza wizja szkoły zawodowej Kamińskiego, opartej na wzorcach amerykańskich (praktyczna nauka zawodu we współpracy z przedsiębiorcami – kształcenie dualne) powstała już w roku 1995 po powrocie z USA w formie Policealnego Studium Zawodowego w Dębicy. Jego dewizą i celem jest pomaganie ludziom poprzez „podawania im wędki” w formie praktycznej nauki zawodu, jako skutecznego narzędzia pracy i samodzielności oraz niezależności – nie tylko ekonomicznej. Antoni Kamiński jest przedsiębiorcą od 1979 r., prowadząc swoją działalność na terenie Polski i USA. Od 1995 roku dyrektor PSZ w Dębicy, od 2000 roku Europejskiej Szkoły Nowych Technologii i Turystyki, której był pomysłodawcą i współzałożycielem. W latach 1998 – obecnie, współorganizator licznych seminariów, konferencji i misji gospodarczych dla samorządów i przedsiębiorców do USA, Belgi, Luksemburga, Francji, Niemiec, Rosji, Ukrainy. Od 2000 roku ekspert turystyki w wielu projektach związanych z rozwojem regionalnym i turystyką. Wielokrotnie wyróżniony za zasługi na polu inicjatyw lokalnych, związanych z rozwojem regionu poprzez turystykę (w tym 3 krotnie Medalem za Zasługi dla Turystyki ). Inicjator współpracy zagranicznej zarówno w ramach Fundacji (Staże - Cypr od 2003) Anglii (2004), Współtwórca Programu Mallorca. Organizator i uczestnik wyjazdów studyjnych do Włoch, Austrii, Hiszpanii i Szwajcarii dla Euroregionu Karpaty. Autor lub współautor i kierownik większości projektów EDUCARE.

Lista zrealizowanych dotychczas projektów

Elastyczna Ścieżka do Zatrudnienia 30+

Realizowany w latach 2019-2020 projekt stażowy dla 75 osób z Podkarpacia znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Moje Nowe Kwalifikacje

Projekt realizowany jest w ramach działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych w okresie 01/2017-6/2018 przez Educare et Servire i jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy regionalnego rynku pracy. Głównym celem projektu jest zdobycie, uzupełnienie lub podnoszenie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy przez osoby dorosłe w szczególności osoby starsze i o niskich kwalifikacjach poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Moje Lepsze Jutro

Projekt Moje Lepsze Jutro ma na celu podniesienie kwalifikacji i przekwalifikowanie się / zdobycie nowego zawodu przez 150 młodych osób w wieku 15 - 29 lat. Bezrobotna osoba niezarejestrowna w Urzedzie pracy, która także się nie kształci przystepując do projektu w czasie doradztwa zawodowego ma określoną zgodnie ze swoimi predyspozycjami dalszą scieżkę w projekcie w postaci 2 obowiązkowych etapów:

Projekt DUAL

Edukacja zawodowa, dualna, na bazie doświadczeń partnera z Belgii i na bazie badań Polskich.

Projekt młodzież NEET

Celem projektu Młodzież NEET jest wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, do 30.09.2019 r., przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć/utrzymać aktywizację edukacyjną/zawodową.

Turystyka wspólna sprawa

W latach 2006-2007 Fundacja brała udział w projekcie "Turystyka - wspólna sprawa". Był to projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami byli pracownicy i menedżerowie firm z branży turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających pracodawców i organizacji wspierających rozwój turystyki. Rezultatem projektu była m.in pierwsza projekcja Szlaku Słowiańskiego - "U progu Karpat" wspólne opracowana przez Educare et Servire i Stowarzyszenie w Brzezinach ? jako ponadregionalny turystyczny produkt sieciowy. W projekcie Prezydent Fundacji Antoni Kamiński był ekspertem i trenerem szkoleń dla właścicieli obiektów i gospodarstw agroturystycznych w kilku województwach.

Program Mallorca

W latach 2006-2012 Fundacja wdrażała Program MALLORCA,w ramach którego rokrocznie dla ok.100-osobowej grupy organizowała staże i praktyki poprzedzone kursem j. hiszpańskiego i szkoleniem kulturowym w Polsce oraz 6-tyg. kursem ?Hotel-Szkoła", realizowanym na Majorce w warunkach rzeczywistego hotelu. Uczestnicy zdobywali umiejętności i kwalifikacje w zawodach: kucharz, kelner, pokojówka, recepcjonista. Wartość projektu ponad 5 mln zł.

Pegaz na stoku

Fundacja realizowała projekt "Pegaz na stoku" dla Gminy Dębica, w ramach którego powstał projekt budowy Grodu Słowiańskiego w Stobiernej.

Program Edukacji i Partnerstwa

W 2008 roku Educare et Servire realizowala "Program edukacji i partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Wisłoki" we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, przy wsparciu środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponad 200 godzin bezpłatnych kursów odbyły osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Kurs organizowany przez Fundację EDUCARE et SERVIRE, skierowany był w szczególności do osób bezrobotnych, zagrożonych trwałym bezrobociem oraz wykluczeniem społecznym jak i osób pracujących.

Euroregion Karpacki

Od roku 2012 EDUCARE et SERVIRE Fundacji A Kamińskiego bierze aktywny udział w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie EUROREGION Karpacki POLSKA w ramach współpracy z SWISS CONTRIBUTION udział w sympozjach, konferencjach, wyjazdach studyjnych organizowanych w Polsce i Szwajcarii, (artkuły w Horyzontach)

Studia wykonalności

W latach 2012-2016 Fundacja Educare et SErvire na zlecenie Gminy Dębica i Gminy Jodłowa wykonała dwa obszerne Studium wykonalności Szlaku Słowiańskiego Dolina Wisłoki dla obszarów Gminy Dębica i Gminy Jodłowa.

Światowy Dzień Turystyki

Latem 2012 EDUCARE et SERVIRE na wygrała konkurs Urzędu Marszałkowskiego WP na organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, który odbył się 29 wrześna 2012 w Osadzie/Grodzie Słowiańskim w Stobiernej k/ Dębicy.

"Mistrzowie Kuchni"

Projekt dla 100 kucharzy i personelu kuchennego z woj. podkarpackiego (mikro i małe firmy) podzielonych na 10 grup w 3 edycjach, którzy w ramach projektu zwiększyli swoją wiedzę i umiejętności dotyczące food cost, organizacji pracy i planowania w kuchni dnia codziennego oraz zarządzania zespołem kucharskim. Jednocześnie pod okiem Mistrzów Kucharskich doskonalili umiejętności samodzielnego przyrządzania różnych potraw oraz ich odpowiedniego serwowania. Szkolenie zakończone było egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim w zawodzie kucharz. Wartość projektu 878 339,81 zł, w tym dof. z UE 746 588,84 zł

"W kierunku do samozatrudnienia"

Projekt dla 40 nauczycieli z woj. podkarpackiego, którzy stracili pracę po 31.12.2012; Projekt obejmował szkolenia zawodowe, których celem było podniesienie bądź zdobycie kwalifikacji w obszarze zgodnym z planowana działalnością gospodarczą oraz dofinansowanie na rozpoczęcie działalności: 40.000,00zł i sześciomiesięczne wsparcie pomostowe w kwocie 1.500,00zł/miesiąc. Projekt zrealizowany w partnerstwie z AKE - wartość 1 847 672,57 zł, w tym dofinansowanie z UE 1 570 521,68 zł

"Pracuj dla siebie"

Projekt przeznaczony był dla 38 osób, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Preferencją w projekcie objęte były osoby, które były zatrudnione w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, usługach turystycznych i gastronomicznych lub w handlu. Do projektu kwalifikowane był wyłącznie osoby, których potencjał finansowy uniemożliwiał założenie własnej działalności gospodarczej bez wsparcia EFS. Projekt realizowany w partnerstwie z AKE - wartość projektu 1 158 336,55 zł, w tym dof. z UE 984 586,07 zł.

Program Intensyfikacji Rozwoju Regionalnego Doliny Wisłoki

Konferencja "Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako generator zatrudnienia i warunek poprawy konkurencyjności polskich firm w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej"

Więcej informacji o fundacji na stronie www.educare.plKontakt
Krakowska 25 IIp, 39-200 Dębica
www.elastycznasciezka.pl
tel: 606 164 456