Aktualności O projekcie O Fundacji Rekrutacja Harmonogram Do pobrania Kontakt

Fundacja Educare et Servire realizuje projekt pn. „Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+ II”

(nr RPPK.07.01.00-18-0141/20)Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia i szans na rynku pracy przez 56 osób, stanowiących osoby bez pracy (poza rynkiem pracy) – osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin), zamieszkujące wg. Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego, poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej.

Dla kogo?

- kobiety i mężczyźni w wieku 30+, będące osobami:

- bez pracy posiadającymi aktualne zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (dotyczy osób zarejestrowanych w urzędzie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy bez pracy) lub z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (dotyczy osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym osób biernych zawodowo), wydane nie wcześniej niż 30 dni przed zakończeniem terminu rekrutacji do Projektu w danej edycji

- zamieszkującymi na terenie województwa podkarpackiego i

- gotowymi do podjęcia zatrudnienia, w tym na podstawie umowy o pracę lub poprzez rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej,

- nieposiadającymi przeciwskazań zdrowotnych do udziału w Projekcie i do podjęcia zatrudnienia,

- nieotrzymującymi jednocześnie wsparcia w innym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

- należącymi do grup osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (chyba że warunki naboru obowiązujące w danej edycji rekrutacji stanowią inaczej).

Zapraszamy w szczególności:

-kobiety (bez względu na poziom wykształcenia czy okres pozostawania bez zatrudnienia), które stanowić będą nie mniej niż 40% uczestników (tj. nie mniej niż 20 z 56-ciu osób),

-osoby (mężczyźni i kobiety) posiadający poziom wykształcenia uzyskany w edukacji formalnej do ISCED -3 włącznie tj. zakończyli edukację maksymalnie na poziomie: liceum ogólnokształcącego lub uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub liceum profilowanego lub technikum lub technikum uzupełniającego lub zasadniczej szkoły zawodowej lub poniżej), bez względu na okres pozostawania bez zatrudnienia, którzy stanowić mają mniej niż 30% uczestników (tj. nie mniej niż 15 z 56-ciu osób),

przy czym łącznie osoby w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy stanowić mają nie mniej niż 60% Uczestników (tj. nie mniej niż 30 z 56-ciu osób), do nawet 100% Uczestników (56 osób).

Co oferujemy?

- szkolenia zawodowe z egzaminem + stypendium szkoleniowe,

- staże zawodowe płatne

- rozbudowane poradnictwo zawodowe (indywidualne) i/lub pośrednictwo pracy

- wyżywienie podczas szkoleń

- pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości wsparcia (w tym koszty transportu lokalnego) dla osób dojeżdżających

- badania lekarskie i ubezpieczenia na potrzeby staży i szkoleń

- koszty opieki nad osobą zależną/dzieckiem

Udział w projekcie jest nieodpłatny!

Kiedy?

Rekrutacja do pierwszej edycji projektu planowana jest w kwietniu 2022 roku. Rekrutacja do ostatniej edycji trwa od dnia 23 luty 2023 r. (obejmuje tylko kandydatów bezrobotnych w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy).

Pozostałe informacja:

1) Cele projektu: zwiększenie, w okresie 01.04.2022–30.09.2023, możliwości zatrudnienia i szans na rynku pracy przez 56-ciu osób bezrobotnych i/lub poszukujących pracy bez pracy; w wieku 30lat i więcej, zamieszkujących wg. Kodeksu Cywilnego na terenie woj. podkarpackiego, poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej. Co w efekcie umożliwi osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej min. 54,3% uczestników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, minimum 70,4% uczestników, którzy nie należą do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy oraz nabycia kwalifikacji lub kompetencji przez minimum 70% uczestników szkoleń.


2) Planowane efekty projektu:
a) osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej min. 54,3% uczestników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
b) osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej min. 70,4% uczestników, którzy nie należą do grupy osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy
c) uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych przez min. 70% osób, które rozpoczęły i zakończyły udział w szkoleniach kwalifikacyjnych.

WARTOSĆ PROJEKTU: 1 854 260,40 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 576 121,34 zł. Wkład własny: 95 200 złKontakt
Krakowska 25 IIp, 39-200 Dębica
www.elastycznasciezka.pl
tel: 606 164 456